dpsjanowicewielkie.pl Dom Pomocy Spo?ecznej Janowice Wielkie

dpsjanowicewielkie.pl
Title: Dom Pomocy Spo?ecznej Janowice Wielkie
Keywords:
Description: DPS Strona internetowa Domu Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich
dpsjanowicewielkie.pl is ranked 18219452 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,363. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. dpsjanowicewielkie.pl has 43% seo score.

dpsjanowicewielkie.pl Information

Website / Domain: dpsjanowicewielkie.pl
Website IP Address: 46.41.144.57
Domain DNS Server: ns1.strefa.pl,ns2.strefa.pl,ns3.strefa.pl

dpsjanowicewielkie.pl Rank

Alexa Rank: 18219452
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dpsjanowicewielkie.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,363
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $523
Yearly Revenue: $6,363
Daily Unique Visitors 1,604
Monthly Unique Visitors: 48,120
Yearly Unique Visitors: 585,460

dpsjanowicewielkie.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 16:56:44 GMT
Server Apache

dpsjanowicewielkie.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

dpsjanowicewielkie.pl Traffic Sources Chart

dpsjanowicewielkie.pl Similar Website

Domain Site Title

dpsjanowicewielkie.pl Alexa Rank History Chart

dpsjanowicewielkie.pl aleax

dpsjanowicewielkie.pl Html To Plain Text

Dom Pomocy Spo?ecznej Janowice Wielkie Toggle navigation Start Strona startowa Organizacja Statut Regulamin Organizacyjny Schemat Organizacyjny Zakres Us?ug Ogólna charakterystyka DPS Umieszczenie w DPS Przetargi 2016 Archiwalne Foto Nasz Dom przez ca?y rok DPS z "lotu ptaka" Lato Jesień Zima Wiosna Wewn?trz budynków Terapia zaj?ciowa Rehabilitacja Czas wolny 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Kronika "Nasz Dom" 1995-2005 Dawno, dawno temu... Stowarzyszenie Stowarzyszenie "Mój Dom" Dom Pomocy Spo?ecznej Dom Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich Witamy... Aktualno?ci z ?ycia Domu i jego mieszkańców Zak?adka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych... Przetargi bie??ce i archiwalne Informacje o przetargach og?oszonych w roku bie??cym oraz w latach poprzednich Stowarzyszenie "Mój Dom" Kilka s?ów na temat Stowarzyszenia dzia?aj?cego na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich Dom Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich oraz zapraszamy do zapoznania si? z jej zawarto?ci?. Oprócz dokumentów formalnych opublikowanych w zak?adkach ORGANIZACJA DPS, ZAKRES US?UG oraz PRZETARGI znajd? tu Państwo obszerny zbiór wielu tysi?cy zdj?? po??czonych w Galerie tematyczne dokumentuj?ce ?ycie naszego Domu i jego Mieszkańców na przestrzeni lat. Zdj?cia dost?pne s? w zak?adce FOTO... Zapraszamy... Informacja Informujemy, i? miesi?czny koszt utrzymania Mieszkańca od 01 lutego 2016 r. wynosi 3.107,63 z?. Szczegó?y dost?pne s? w zak?adce ZAKRES US?UG -> Umieszczenie w DPS. Aktualno?ci - Galerie zdj?? Galerie zdj?? dokumentuj?ce wcze?niejsze wydarzenia dost?pne s? w zak?adce Foto. Przegl?daj Wycieczka - Muzeum Przyrodnicze Wycieczka - Muzeum Przyrodnicze - Jelenia Góra - Cieplice 28 lipiec 2016 Liczba zdj?? 34 Przegl?daj Wycieczka - Park Miniatur Wycieczka - Park Miniatur - Kowary 19 lipiec 2016 Liczba zdj?? 37 Przegl?daj ?wiczenia ewakuacyjne Trzydniowe ?wiczenia ewakuacyjne w DPS Janowice Wielkie 6-8 lipiec 2016 Liczba zdj?? 36 Do tej pory opublikowali?my 15.732 zdj?cia, dost?pne s? w 439 Galeriach tematycznych oraz w Kronice "Nasz Dom". O nas Janowice Wielkie to miejscowo?? malowniczo usytuowana u podnó?a Rudaw Janowickich (pasmo gór wchodz?ce w sk?ad ?ańcucha Karkonoszy), 15 km od Jeleniej Góry - stolicy tej cz??ci regionu. Pierwsze wzmianki o Janowicach si?gaj? 1367 r., jest to wi?c jedna z najstarszych karkonoskich osad. Po?o?ony tu Dom Pomocy Spo?ecznej znajduje si? w zabytkowych obiektach pa?acowo - dworskich wybudowanych w 1608-1609 r. przez Daniela von Schaffgotsch. W latach 1765 - 1945 posiad?o?? wraz z 10 hektarowym zabytkowym parkiem nale?a?a do hrabiowskiej rodziny Stolberg Graf von Wernigerode. Od 1952 r. pa?ac przekszta?cono w Dom Pomocy Spo?ecznej dla intelektualnie niepe?nosprawnych m??czyzn. Obecnie zamieszkuje w nim 91 mieszkańców, którym zapewniamy: ca?odobowe utrzymanie, opiek? medyczn?, zaj?cia rehabilitacyjne, terapi? zaj?ciow?, sal? do?wiadczania ?wiata, gimnastyczn? oraz komputerow?. W przyleg?ym do naszego Domu w?asnym parku mo?na nie tylko spacerowa?, ale równie? organizowa? biesiady, ogniska (na specjalnie wydzielonym i przygotowanym terenie) czy zim? - atrakcyjne zjazdy saneczkowe. Po?o?enie Domu (bezpo?rednie s?siedztwo gór) sprzyja równie? le?nym i górskim przechadzkom. Posiadamy do dyspozycji mieszkańców trzy 9 - osobowe BUS-y. Liczne imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe oraz wycieczki czyni? Dom specjalnie atrakcyjnym i wyró?niaj? nas w gronie placówek o podobnym profilu dzia?alno?ci. Dzi?ki ?yczliwej atmosferze i przyjaznej postawie pracowników, nasi mieszkańcy znale?li tu prawdziwy dom rodzinny. Odwiedzaj?cy ich krewni oraz go?cie maj? mo?liwo?? noclegu w pokojach go?cinnych udost?pnianych na terenie Domu. Osoby z kraju i zagranicy, które chcia?yby nasz DOM odwiedzi?, a mo?e i pomóc w osi?gni?ciu jeszcze wy?szego poziomu serdecznie zapraszam... Dyrektor Domu Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich Halina Rudnik über uns Janowice Wielkie ist ein malerisch liegender Ort am Fu?e von Rudawy Janowickie (ein Teil von Karkonosze / Riesengebirge) 15 km von Jelenia Góra - der Hauptstadt dieser Region. Die ersten Erw?hnungen von Janowice stammen aus dem Jahre 1367. Das ist also eine der ?ltesten Siedlungen im Riesengebirge.. Das hier liegende HAUS FüR SOZIALE HILFE befindet sich in historischen Palast – und Hofsgeb?uden, die in Jahren 1608-1609 von Daniel Schaffgotsch gebaut wurden. In Jahren 1765 – 1945 geh?rte dieser Grundbesitz mit dem von historischem Wert, 10ha gro?em Park, der gr?flichen Familie Stolberg Graf von Wernigerode. Von 1952 wandelte man das Palais ins Haus für Soziale Hilfe für intellektuell behinderte M?nner um. Heutzutage wohnen hier 91 Einwohner: den wir 24 Stunden den Unterhalt, medizinische Betreuung und zahlreiche Rehabilitationsbesch?ftigungen sichern, bei uns finden sie unter anderen Besch?ftigungstherapie, einen Saal wo man ?die Welt spüren / erfahren kann“, einen Gymnastiksaal;einen Computerraum. In dem nahe liegenden eigenen Park des Hauses kann man nicht nur spazieren sondern auch Festmahle oder Lagerfeuer organisieren (zu diesem Zweck dient ein speziell ausgesonderter und vorbereiteter Platz). Im Winter kann man attraktive Schlittenfahrten organisieren... Zur Verfügung der Einwohner stehen drei 9-Personen Busse.. Zahlreiche kulturelle und Erholungs- und Sportveranstaltungen und Ausflüge machen unser Haus besonders attraktiv und bevorzugen uns im Kreis der Einrichtungen mit ?hnlichem T?tigkeitsprofil. Dank der freundlichen Atmosph?re und der guten Einstellung unserer Mitarbeiter haben unsere Einwohner hier ein richtiges Familienhaus gefunden. Familien und G?ste die zu ihnen zu Besuch kommen haben die M?glichkeit in G?stezimmern in dem Haus zu übernachten.. G?ste aus dem In- und Ausland, die uns Haus besuchen, und vielleicht auch unterstützen in der Erh?hung des angebotenen Niveaus wollten – lade ich herzlich ein. Direkor des Hauses für Soziale Hilfe in Janowice Wielkie Halina Rudnik About us Janowice Wielkie it's a town at the feet of the picturesque mountains "Rudawy Janowickie" which is a range of "Karkonosze Mountains". 15 km from "Jelenia Gora" major town (capital) in the region. The very first written information about "Janowice Wielkie" are dated back to 1367. That makes it one of the oldest hamlets (town now) in the whole region of "Karkonosze Mountains". In "Janowice Wielkie" there is located Social Home, called (DPS Janowice Wielkie). The DPS Social Home occupies a listed house that was build in 1608-1609 by Daniel von Schaffgotsch and comprises few buildingsvbeutifully restored and refurbished. Between the years 1765 and 1945 the House and 10 hectares of land (garden with mature trees) belonged to the Stolberg Graf von Wernigerode family. Since 1952 the House has been converted to the Social Home for people with mental disability. Currently 91 residents lives in the Home and they are provided with: full board, medical support, rehabilitation exercises, therapy, real world experience program, gym, computing room and sessions. The garden is all fenced and gated, and its size is good for walking, barbecueing, having bonefire nights and also for sleighing, which is very popular winter time. Location of the Home also enables woods and mountains explotation and expedition. At the moment we have 3 vehicles (minibus) for the use by our residents, all minibuses are chauffeur driven. We orginize cultural, recreational and sport events. That makes us atractive to people seeking help and also very proud being able provid outstanding service which puts us in front (leading) line among similar Homes. We have very frendly, well trained personel understanding other people needs. Our residents have found here place which can be called HOME. Family members visiting our residents can have the opportunity to stay over night in guest rooms, subject to prior arrangaments. Everyone from Poland or from abroad, who would like to visit our HOME or perhaps even help to achieve even a higher standards is cordially welcome and invited. Manager of Care Home in Janowice Wielkie Halina Rudnik O nás Janowice Wielkie je malebná obec le?ící na úpatí Janovického Rudoho?í (poho?í, které je sou?ástí horského pásma Krkono?), 15 km od Jelení Hory – hlavního městského st?ediska v této ?ásti regionu. První zmínky o Janowicích pochází ji? z roku 1367, tak?e je to jedna z nejstar?ích krkono?skych osad. Zdej?í Domov sociální pé?e sídlí v historickém zámeckém areálu, ktery nechal v letech 1608-1609 postavit Daniel von Schaffgotsch. V letech 1765-1945 toto sídlo spole?ně s desetihektarovym historickym parkem pat?ilo hraběcí rodině Stolberg Graf von Wernigerode. Od roku 1952 v zámku sídlí Domov sociální pé?e pro mentálně posti?ené mu?e. Nyní zde ?ije 91 osob, pro které zaji??ujeme: celodenní pe?ovatelské slu?by, léka?skou pé?i, rehabilitaci, pracovní terapii, sál poznávání světa, tělocvi?nu a po?íta?ovou u?ebnu. Okolní park je vhodny nejenom k procházkám, ale i posezením, po?ádání táborák? (na zvlá?? pro tento ú?el ur?eném místě) a v zimě pak i atraktivnímu sáňkování. Poloha Domova (v p?ímém sousedství hor) vybízí také k lesním a horskym túrám. Máme k dispozici t?i devítimístné mikrobusy. Díky ?etnym kulturním, rekrea?ním, sportovním akcím a vylet?m je Domov velmi atraktivní a zaujímá tak zvlá?tní místo mezi za?ízeními obdobného typu. Díky vst?ícné atmosfé?e a p?ívětivym zaměstnanc?m na?i obyvatelé zde na?li skute?ny domov v rodinném prost?edí. P?íbuzní a hosté, kte?í je nav?těvují, mohou vyu?ít nabídku ubytování v hostinskych pokojích p?ímo v areálu Domova. Osoby z tuzemska i zahrani?í, které mají zájem ná? DOMOV nav?tívit a mo?ná i pomoci v dosa?ení je?tě vy??í úrovně, srde?ně zvu. ?editel Domova sociální pé?e Janowice Wielkie Halina Rudnik Dom Pomocy Spo?ecznej. Dom Pomocy Spo?ecznej w Janowicach Wielkich jest domem sta?ego pobytu dla 91 doros?ych niepe?nosprawnych intelektualnie m??czyzn. Nasz Folder: Na skróty Przetargi Informacje o przetargach w bie??cym roku Umieszczenie w DPS Informacje na temat umieszczenia osoby niepe?nosprawnej w DPS Stowarzyszenie "Mój Dom" Stowarzyszenie dzia?aj?ce na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich Przydatne Linki Biuletyn Informacji Publicznej BIP Powiat Jeleniogórski Urz?d Gminy Janowice Wielkie KSON PFRON Kontakt Dom Pomocy Spo?ecznej ul. Ch?opska 1 58-520 Janowice Wielkie Telefon i Fax 75/75-15-212 Email: dps@dpsjanowicewielkie.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP DPS na Mapie Dom Pomocy Spo?ecznej Janowice Wielkie 2016 Polityka cookie

dpsjanowicewielkie.pl Whois

Domain Name: DPSJANOWICEWIELKIE.PL